Folio คืออะไร? แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจโรงแรม

เราทุกคนไม่มีใครรู้ไปหมดเสียทุกอย่าง สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นลงมือทำและเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา